Privacystatement Aan de slag met je huis

De gemeente vindt privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet.

Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor je ze geeft. De gemeente bewaart je gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe de gemeente omgaat met privacygevoelige gegevens.

25 mei 2018

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens waarborgen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk aan zaken als (e-mail)adres, telefoonnummer of rekeningnummer. De gemeente verwerkt persoonsgegevens om je goed van dienst te kunnen zijn bij de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Met verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere bedoeld dat ze verzameld, opgeslagen of geraadpleegd worden.

Lees meer over gegevens die we verzamelen via deze website.

Waar worden je gegevens voor gebruikt

De gemeente verwerkt niet meer gegevens dan nodig. Als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor de aanvraag van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om je andere informatie te sturen. Ook worden gegevens niet zomaar gedeeld met andere organisaties. In de volgende situaties verwerkt de gemeente persoonsgegevens:

 • Wanneer de gemeente een wettelijke grondslag heeft. Dat zijn:
  - Toestemming
  - Overeenkomst  
  - Wettelijke verplichting  
  - Gerechtvaardigd belang   
  - Publiekrechtelijke taak
 • Afhandelen van aanvragen via contactformulieren op de website.
 • Contact leggen (schriftelijk, per e-mail of telefonisch).
 • Sturen van nieuwsbrieven, op verzoek van de ontvanger.
 • Ter ondersteuning van diensten die je wilt afnemen of hebt afgenomen.
 • Voor statistieken en het verbeteren van het gebruik van de website (zie ook cookies)

Toestemming

Soms is jouw toestemming nodig voor de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Als het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, krijg je daar informatie over. Je bent altijd vrij om toestemming te verlenen of te weigeren. Als je weigert word je nog steeds geholpen. Personen die toestemming geven mogen dat weer intrekken wanneer ze dat willen.

Je rechten

Volgens de wet (AVG) heb je recht op:

 • Inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt een inzageverzoek indienen via de pagina contact. De gemeente Tilburg behandelt je verzoek binnen 1 maand.
 • Informatie over de manier waarop je gegevens worden verwerkt.
 • Correctie, aanvulling en afscherming van je gegevens.
 • Een verzoek aan de gemeente om je gegevens te verwijderen als de gemeente geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
 • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht als je ontevreden bent over de manier waarop je persoonsgegevens verwerkt worden. Je kunt dat doen bij de gemeente via de pagina contact. Je kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

De gemeente neemt beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen. Zo krijgen alleen bevoegde medewerkers toegang tot deze gegevens. Zij hebben deze gegevens nodig om hun werk uit te kunnen voeren. Bovendien heeft iedereen die werkt bij de gemeente een geheimhoudingsplicht en een integriteitsverklaring ondertekend. Voor gemeenten zijn landelijke afspraken gemaakt op het gebied van beveiliging. Kijk op de website van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten voor meer informatie. Van onze partners en leveranciers eisen wij hetzelfde niveau van beveiliging.

Wijzigingen

De gemeente kan bovenstaande privacyverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina. Bijzondere verwerkingen worden apart vermeld.

Contact

Neem contact op met de functionaris gegevensbescherming als je vragen of opmerkingen hebt over hoe de gemeente Tilburg omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Gemeente Tilburg
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
o.v.v. Privacystatement
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
privacy@tilburg.nl